• Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES

   Op maandag 22 november 2021, aanvang 20.00 uur, is er een Algemene Leden Vergadering van s.v. RKDES.


  Alle leden worden van harte uitgenodigd.

  Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs en alle vrijwilligers zijn harte welkom om deel te nemen.

  Wij attenderen u erop dat voor het deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering een coronapas vereist is.  

  Agenda

   

  1. Opening om 20.00 uur door Gert Ubink.


  2. Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 23 november 2020 (klik hier).


  3. Jaarverslag seizoen 2020/2021. Toelichting door de auteurs (klik hier).


  4. Financieel jaarverslag 2020/2021. Toelichting door Nico Luijten.
  4.1 Uitleg door de penningmeester.
  4.2 Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Piet du Pau jr. en Bart Vreken
  4.3 Benoeming leden kascontrole commissie Bart Vreken en Annelien ten Broek
  4.4 Dechargering van het bestuur.


  5. Bestuursverkiezing*:

  Aftredend en herkiesbaar is secretaris Peter Lentjes.
  Het Bestuur stelt hem kandidaat.


  Er is een vacature penningmeester. Kandidaten kunnen inlichtingen vragen bij voorzitter Gert Ubink (via voorzitter@rkdes.nl). Ook suggesties voor kandidaten zijn van harte welkom.


  De huidige voorzitter is voorzitter ad interim. Graag wil het bestuur in de loop van 2022 een nieuwe voorzitter inwerken. Kandidaten kunnen inlichtingen vragen bij huidige voorzitter Gert Ubink (via voorzitter@rkdes.nl) Ook suggesties voor kandidaten zijn van harte welkom.

   *Tegenkandidaten kunnen per e-mail worden opgegeven bij secretariaat (secretaris@rkdes.nl) tot 19 november 2021. Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15 leden.


  6. Begroting 2020/2021. Toelichting door Nico Luijten.
  6.1 Toelichting begroting door de penningmeester.
  6.2 Vaststellen van de begroting 2021/2022.
  6.3 Vaststellen van de contributie 2022/2023. Afhankelijk van de ontwikkelingen behoudt het bestuur zich het recht voor om de contributie als het nodig is te verhogen; dit zal in het voorjaar 2022 worden vastgesteld.


  7. Voorstel tot statutenwijziging. Toelichting door Peter Lentjes.
  Directe aanleiding om de statuten aan te passen vormt de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, per 1 juli 2021. Daarnaast was modernisering van de statuten op een aantal punten wenselijk. Dit zal door Peter Lentjes in de ALV nader worden toegelicht. De nieuwe (concept)statuten vind u (klik hier).

  Voor een besluit dient twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien dit niet het geval is, dient er binnen 4 weken een tweede vergadering te worden gehouden, waarbij een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden (volgens onze huidige statuten, art 19, lid 3). Het bestuur kondigt daarom meteen een volgende extra ALV aan op 16 december 2021 om 19.30 uur, met als enige agendapunt: voorstel tot statutenwijziging.


  8. Voorstel tot benoeming twee vrijwilligers tot lid van verdienste van RKDES.


  9. Rondvraag


  10. Sluiting Algemene Leden Vergadering

   

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide